Θανάσης Σαραντόπουλος

Πρόεδρος Δ.Ε. 

Από το 2018 έχουμε ξεκινήσει να οραματιζόμαστε την νέα πορεία και την λειτουργία της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. Τα μελλοντικά μας σχέδια έχουν επικεντρωθεί στην αναβάθμιση της εσωτερικής οργάνωσης και της λειτουργίας του συνεταιρισμού έτσι ώστε να αποτελέσουμε Φορέας Υλοποίησης. Η αφορμή προκύπτει από τις υπάρχουσες συνεργασίες της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. με Φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα συμπεριλαμβανομένου και των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).

Το πρόβλημα που έπρεπε να ξεπεράσουμε ήταν περίπλοκο αφού χρειαζόταν να συνδυάσουμε παράλληλες ενέργειες, διαφορετικά αντικείμενα και υπηρεσίες. Δηλαδή, πως θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε, να συγκεντρώσουμε σε ένα σημείο τις συνεργασίες της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. και παράλληλα να τις διοχετεύσουμε και να τις αναπτύξουμε στην τοπική κοινωνία και αντίστροφα. Να μπορέσουμε δηλαδή να γίνουμε ανταποδοτικός φορέας προς τους συνεργαζόμενους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούνται.

Συμβουλευτήκαμε τις μετρήσεις του εργαλείου Κοινωνικού Αντικτύπου έτσι ώστε να εξετάσουμε το Κοινωνικό όφελος και την διάσταση επιρροής στις τοπικές κοινωνίες κάτι που μας οδήγησε να σχεδιάσουμε με λεπτομέρεια τα επόμενα βήματά μας ούτως ώστε να καταφέρουμε την υλοποίηση του νέου σχεδιασμού λειτουργείας για την χρονική περίοδο 2020 – 2025. Έτσι για να μπορέσουμε να πετύχουμε το νέο εγχείρημά μας, διαχωρίσαμε σε τρεις (3) βαθμίδες τα είδη των συνεργασιών του φορέας μας ώστε να απευθύνονται σε διαφορετικούς τομείς:

1η Βαθμίδα:

Άντληση πληροφοριών: Στην παρούσα βαθμίδα εντάσσεται η συμμετοχή της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. σε Συμπράξεις και Δίκτυα.

2η Βαθμίδα:

Υλοποίηση Κοινών δράσεων: Στην παρούσα βαθμίδα εντάσσονται στο σύνολό τους οι δράσεις που αποσκοπούν στην από κοινού υλοποίηση των στόχων με τους συνεργαζόμενους φορείς.

3η Βαθμίδα:

Σχεδιασμός, οργάνωση, διαχείριση, υποβολή και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: Στην παρούσα βαθμίδα εντάσσονται στο σύνολό τους οι συνεργασίες της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. για κοινή υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με τους συνεργαζόμενους φορείς.

Κάθε μια βαθμίδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι και έχει την ιδιαιτερότητά της αφού καλούμαστε να εναρμονιζόμαστε με τον κάθε φορέα ξεχωριστά και να προσαρμόζουμε τις ανάγκες που προκύπτουν προκειμένου να επιτυγχάνεται ο εκάστοτε στόχος που έχει τεθεί.

Τίτλος / Ονομασία Δομής – Δράσης

Επίσης ο τίτλος της Δομής – Δράσης έπρεπε να έχει ονομασία τέτοια που να αντιπροσωπεύει αντάξια τις προσδοκίες και τους σκοπούς της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. Έτσι μετά από αρκετή αναζήτηση τίτλων καταλήξαμε στην ονομασία : Central Knowledge Transferer

Σκοπός

Η Δομή – Δράση Central Knowledge Transferer δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα μεγάλο κενό στον χώρο της υποστήριξης και ανάπτυξης δημιουργικών δράσεων και ιδεών και να εξυπηρετήσει κυρίως τις ανάγκες που προκύπτουν για ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας σε επιχειρηματικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, τουριστικό, αθλητικό και αγροτικό επίπεδο. Στόχος μας είναι η ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων, η ενθάρρυνση του διαλόγου, η ενίσχυση και υποστήριξη της έννοιας της διαπολιτισμικότητας, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας παρεχόμενων υπηρεσιών, η υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης έργων και δράσεων καθώς και η διεύρυνση και ενίσχυση γνώσεων σε ατομικό επίπεδο, η συμβολή για την οικονομική ανάπτυξη και όχι μόνο, η διαμόρφωση εναλλακτικής κουλτούρας για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την δημιουργικότητα.

Πως υποστηρίζουμε την δράση ?

Η Κοιν.Σ.Επ. «Πολιτισμός και Ευημερία» από το 2013 στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο επαγγελματικό χώρο 50 τ.μ. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της, καθώς και για την εξυπηρέτηση των μελών της (συναντήσεις, ενημέρωση, γραμματειακή υποστήριξη κλπ.) με πλήρη εξοπλισμό (καρέκλες, Η/Υ, γραφείο εκτυπωτή, τηλέφωνο, internet κλπ.) καθώς και διαχείριση πλατφόρμας για την εξ αποσπάσεως εκπαίδευση. Ο χώρος βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, στη δημοτική κοινότητα Κρεστένων, σε κεντρικό σημείο.

Αναπόσπαστο μέρος  για να λειτουργήσει η δράση Central Knowledge Transferer και βασικός πυρήνας είναι οι Ειδικότητες και οι Συνεργασίες τα οποία χωρίζονται σε δυο (2) κατηγορίες. Τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν την Ομάδα της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. και οι συνεργασίες με Ο.Τ.Α., με φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και οι επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.

Τι καταφέραμε ?

Με την νέα δομή – δράση καταφέραμε να εξομαλύνουμε τις συνεργασίες της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. και να της τοποθετήσουμε σε μια άλλη κατηγορία. Μια κατηγορία η οποία θα μπορεί να αποτελέσει Κόμβο Σχεδιασμού, Μεταφοράς Γνώσεων και Υλοποίησης Δράσεων ανεξαρτήτως γεωγραφικού σημείου, με κάθε ένα φορέα ξεχωριστά ή και σε μερικές περιπτώσεις συνδυαστικά, ενώ παράλληλα διατηρούμε ένα ενεργό δίκτυο συνεργατών το οποίο βρίσκεται κάτω από την κεντρική δομή της δράσης, λειτουργώντας  κατά κύριο λόγο υποστηρικτικά.

Το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται στα πλαίσια της δράσης Central Knowledge Transferer απευθύνεται αφενός στις συνεργασίες της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. και αφετέρου σε ανθρώπους που θέλουν να προχωρήσουν στην υλοποίηση μιας ιδέας. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υποστήριξη και υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια ενός εξελικτικού βηματισμού έτσι ώστε να υπάρξει μια πλήρης ενημέρωση που αφορά τον κόσμο των επιχειρήσεων.

 Επίσης έχει προβλεφθεί η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, workshops για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ανταλλαγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας και άλλες δράσεις έτσι ώστε, να υπάρξει μια πλήρης υποστήριξη σε όσους επιθυμούν να υλοποιήσουν δημιουργικά σχέδια, να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις, να ενισχύσουν όσους διαθέτουν υφιστάμενες επιχειρήσεις, να ενισχύσουν το βιογραφικό τους και την θέση τους στην αγορά εργασίας και στην υιοθέτηση εναλλακτικών αναπτυξιακών προσεγγίσεων.