fbpx
Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

InnoXenia: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου”

Η ενίσχυση της καινοτομίας στον τουριστικό κλάδο στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου (ADRION) αποτελεί την οδό για την διασφάλιση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, καθώς ο Τουρισμός αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες, 4 χώρες της περιοχής δε (Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία, Σλοβενία) κατατάσσονται στις κορυφαίες 40 χώρες, όσον αφορά τον Τουρισμό.

Ο Τουρισμός στην περιοχή ADRION έχει να αντιμετωπίσει ραγδαίες αλλαγές στη ζήτηση και την συμπεριφορά των τουριστών, τις νέες αναδυόμενες αγορές και την κοινωνική και οικονομική κρίση.

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση του καινοτόμου χαρακτήρα του τουριστικού κλάδου, ο οποίος βασίζεται κατά πολύ σε καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες που συμπληρώνουν την ελκυστικότητα του φυσικού και πολιτιστικού προϊόντος.

Στο έργο προβλέπεται δικτύωση μεταξύ των μελών της τετραπλής έλικας που αποτελούν την τουριστική κοινότητα στον γεωγραφικό χώρο ADRION, μέσω μίας Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τον Τουρισμό, και ενεργό συμμετοχή τους σε όλες τις δράσεις του έργου. Ένα Παρατηρητήριο Τουριστικών Καινοτομιών θα παράσχει την πλατφόρμα για την δημιουργία μοντέλου για τον Τουρισμό στον χώρο ADRION και με τον εξοπλισμό του με ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για Καινοτομίες στον Τουρισμό θα παρέχει την δυνατότητα για αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα τουριστικών προορισμών, υποδομών και υπηρεσιών.

Με τη συμμετοχή τοπικών παραγόντων της τετραπλής έλικας, θα δημιουργηθεί μία Στρατηγική Ατζέντα για την Καινοτομία στον κλάδο του Τουρισμού που θα προσδιορίζει την στρατηγική για την ενίσχυση της καινοτομίας και θα ενσωματώνει ένα Σχέδιο Δράσης με υποδείξεις για πολιτικές και οδηγίες για επενδύσεις, καθώς και για πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

Το έργο αναμένεται να επηρεάσει περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές για τον Τουρισμό, μέσω μεταφοράς τεχνολογίας και ενίσχυσης των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, και να οδηγήσει στην δημιουργία ενός περιφερειακού συστήματος καινοτομίας (RIS) για τον Τουρισμό στην περιοχή.

Εταιρικό Σχήμα

Επικεφαλής εταίρος
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Ελλάδα

Εταίροι

  • Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, Ελλάδα
  • Κοινοπραξία Ευρωπαϊκό Σημείο του Τέραμο, Ιταλία
  • Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, Ιταλία
  • Ταμείο Αλβανικής Ανάπτυξης, Αλβανία
  • Δήμος του Μόσταρ, Βοσνία & Εζεργοβίνη
  • Ίδρυμα για την ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξειδίκευσης στην Κοινότητα του Ζαντάρ, Κροατία
  • Περιφερειακή αναπτυξιακή εταιρεία, Σλοβενία
  • Επαρχία του Ρίμινι, Ιταλία

Συμμετοχή της Culture and Prosperity s.c.e. ως μέλος στο Διεθνές Δίκτυο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg InnoXenia

Το έργο InnoXenia στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας καινοτομίας του τουριστικού τομέα ADRION, στηριζόμενος σε μεγάλο βαθμό σε καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες που μπορούν να συμπληρώσουν τις φυσικές και πολιτιστικές προσφορές της περιοχής.
Η InnoXenia θα δικτυώσει τους σχετικούς τετραπλούς ελικοειδείς παράγοντες, δημιουργώντας μια διακρατική πλατφόρμα τεχνολογίας τουρισμού της Αδριατικής του Ιονίου (AITTP), βοηθώντας την ευθυγράμμισή τους προς κοινούς στρατηγικούς στόχους, μετά το επιτυχημένο πρότυπο τεχνολογικής πλατφόρμας σε επίπεδο ΕΕ.
Ο στόχος του AITTP είναι να εντοπίσει τα κοινά συμφέροντα της προκύπτουσας δικτυωμένης κοινότητας μέσω μιας διαδικασίας οικοδόμησης συναίνεσης, να χαρτογραφήσει την υπάρχουσα σχετική με τον τουρισμό έρευνα και καινοτομία στην περιοχή και να εξασφαλίσει συντονισμό με τις στρατηγικές EUSAIR, περιφερειακές και εθνικές RIS3, διακυβέρνηση καινοτομίας πρωτοβουλίες και υπάρχοντα δίκτυα.
Το έργο θα προσφέρει ένα Παρατηρητήριο Τουριστικής Καινοτομίας ADRION (TIO), μια πλατφόρμα για την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών και συνεπούς γνώσης φορέων που σχετίζονται με τον τουρισμό, ιδίως των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, υποστηρίζοντάς τους να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν καινοτόμες τουριστικές στρατηγικές, υπηρεσίες, παρεμβάσεις υποδομής και εγκαταστάσεις.
Το TIO θα είναι εξοπλισμένο με ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων Καινοτομίας Τουρισμού (TIDSS) που επιτρέπει σενάρια σχετικά με τον αντίκτυπο των προβλεπόμενων υπηρεσιών και διαρθρωτικών παρεμβάσεων στην ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων.
Το AITTP συμμετέχει ενεργά σε αυτές τις ασκήσεις δημιουργίας σεναρίων που βοηθούν στην παραγωγή ενός στρατηγικού θεματολογίου για την καινοτομία στον τουρισμό: ένα στρατηγικό όραμα καινοτόμου τεχνολογικής προσέγγισης με βάση τον τουρισμό ADRION, συνοδευόμενο από συστάσεις πολιτικής και επενδυτικές προτεραιότητες σε υποδομές, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις.
Αυτή η στρατηγική ατζέντα θα είναι το στοιχείο της ανάπτυξης ικανοτήτων και της κεφαλαιοποίησης προς τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων του τουρισμού.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial