Έκφραση Ιδεών

Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ας γνωριστούμε καλυτέρα

Εμείς που αποτελούμε την ομάδα της Culture an Prosperity s.c.e. θεωρούμε ότι η γνωριμία είναι το κλειδί για την έναρξη ενός εποικοδομητικού διάλογου και μιας υγιούς συνεργασίας.

Το επόμενο στάδιο της γνωριμίας μας είναι να ενημερωθείτε για τις αξίες μας.

Το επόμενο στάδιο της γνωριμίας μας είναι να ενημερωθείτε για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό 2020 - 2027

01
Υπηρεσίες

Πολιτισμός

Εκπαίδευση / Διοργάνωση

Ο φορέας Κ.ΑΛ.Ο. διαθέτει ειδικά διαμορφούμενη δομή για την υποστήριξη εκπαιδευτικών δράσεων και συνεργασίες για τον σχεδιασμό και διοργάνωση Φεστιβάλ και εκδηλώσεων

Αθλητισμός

Σεμινάρια / Διοργάνωση

Ο φορέας Κ.ΑΛ.Ο. διοργανώνει σεμινάρια και διαθέτει συνεργασίες για τον σχεδιασμό και διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων και εκδηλώσεων

Περιβάλον

Συνεργασίες

Συνεργασίες με Δημόσιους Φορείς για την δημιουργία δράσεων στα πλαίσια του περιβαντολλογικού τομέα.

Τουρισμός

Διαχείριση και Προβολή

Ο φορέας Κ.ΑΛ.Ο. παρέχει μεσω συνεργατών υπηρεσίες ψηφιοποίησης ( 3d) και υπηρεσίες στα πλαίσια της Βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Αγροτικός Κλάδος

Συνεργασίες

Συνεργασίες με φορείς και όργανα εκπροσώπησης νέων αγροτών για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων στον αγροτικό κλάδο.

Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη

Προγραμματισμός

Μακροχρόνια προϋπηρεσία των μελών του Φορέα Κ.ΑΛ.Ο στα πλαίσια παρεχόμενων υπηρεσιών σε Ιδιωτικούς και Δημόσιου Φορείς, την  ανάληψη και υποβολή σχεδίων δράσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, μεταφοράς γνώσεων καθώς και για τις ανάγκες δημιουργίας συνεργασιών, Δικτύων και Συμπράξεων.

02
Δομές του Φορέα Κ.ΑΛ.Ο.

Μουσικό Εργαστήρι

Το μουσικό εργαστήρι δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει της ανάγκες και διαδικασίες της δια ζώσης και εξ αποστάσεως Μουσικής Εκπαίδευσης 

Central Knowledge Transferer HUB

Πρόκειται για μια δομή – δράση η οποία σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση υπαρχόντων υπηρεσιών και συνεργασιών που διατηρεί ο φορέας.

03

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

Μουσικό Εργαστήρι

Προσαρμοσμένες υπηρεσίες μέσω σύγχρονης εκπαίδευσης για την υποστήριξη της Μουσικής Εκπαίδευσης μέσω Webinar Room

Σεμινάρια Φωτογραφίας

Υπηρεσίες σεμιναρίων με την χρήση Webinar Room

Ασύγχρονη Εκπαίδευση

Ο φορέας διαθέτει και διαχειρίζεται την πλατφόρμα της modle για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα πλαίσια της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα εξυπηρετεί ανάγκες συμμετοχής του φορέα σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα εκπαιδευτικού περιεχομένου.

e - Learning

Πλατφόρμα εξ αποσπάσεως εκπαίδευσης
05

Φορέας Υλοποίησης και μέλος Δικτύων Ευρωπαϊκών Έργων

TEBA/FEAD

Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Partnerships and Networks

Συμμετοχή σε συμπράξεις και δίκτυα