Που εστιάσαμε και γιατί ;

Από το 2018 αναζητούσαμε την απάντηση στο ερώτημα: «πως θα συγκεντρωθούν όλες οι δράσεις της Culture and Prosperity sce σε μία δομή ; »  για να πετύχουμε σε μέγιστο βαθμό την αύξηση προστιθέμενης αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη γενική Διαχείριση – Τεχνική Υποστήριξη για τις ανάγκες Υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων, Συμβάσεων κλπ. ενώ παράλληλα να ήμαστε σε θέση να καλύψουμε την ανταποδοτική λειτουργία προς τους συνεργαζόμενους φορείς, να καλύψουμε την Εκπαίδευση ( πχ Πλατφόρμα E-learning), να Πιστοποιούνται οι Γνώσεις ( πχ ΚΔΒΜ), να υπάρξει πεδίο όπου θα μπορέσει να απορροφηθεί εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό ( πχ Τεχνικά Δελτία Πράξης Έργων, Τεχνοοικονομικές Μελέτες, Μελέτες Βιωσιμότητας κλπ)  καθώς και η υποστήριξη της Δικτύωσης ( πχ Θεματική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών) που συμμετέχει ο Συνεταιρισμός.

Αξιοποίηση προς όφελος της τοπικής κοινωνίας

Ενθαρρύνει το διάλογο.

Στοχεύει στη συμμετοχή και αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων.

Συμβάλει στο σχεδιασμό προτάσεων για τη διαχείριση και αξιοποίηση των προγραμμάτων: Erasmus Plus, Creative Europe, Αντώνης Τρίτσης, Leader κλπ.

Συμβάλει στον σχεδιασμό και οργάνωση Συνεργατικών Σχημάτων, Συμπράξεων και Δικτύων.

Αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία και τις ειδικότητες των μελών του Φορέα Κ.ΑΛ.Ο. Culture and Prosperity s.c.e.  και άλλων φυσικών προσώπων.

Στοχεύει στη γενικότερη αξιοποίηση και συνεργασία με ανώτερες πανεπιστημιακές βαθμίδες.

Δομή - Δράση

Η δομή – δράση Central Knowledge Transferer δημιουργήθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. (Culture an Prosperity s.c.e.) για να καλύψει ένα μεγάλο κενό στον χώρο της υποστήριξης και ανάπτυξης δημιουργικών ιδεών και να εξυπηρετήσει κυρίως τις ανάγκες που προκύπτουν για την ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας σε επιχειρηματικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, τουριστικό, αθλητικό και αγροτικό επίπεδο

Στοχός

Στοχεύουμε στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων, στην ενθάρρυνση του διαλόγου, την ενίσχυση και υποστήριξη της έννοιας της διαπολιτισμικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας παρεχόμενων υπηρεσιών, την υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης έργων και δράσεων καθώς και την διεύρυνση και ενίσχυση γνώσεων σε ατομικό επίπεδο, να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και όχι μόνο, στην διαμόρφωση εναλλακτικής κουλτούρας για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την δημιουργικότητα.

Central Knowledge Transferer ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα η νέα δομή Central Knowledge Transferer έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ενέργειες για να υποστηριχθούν συνδυαστικά όλες οι υφιστάμενες συνεργασίες της Culture and Prosperity sce. Έτσι λοιπόν έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες πιστοποίησης για την απόκτηση άδειας λειτουργείας Κέντρου Δια Βιου Μάθησης το οποίο θα συμβάλει αφενός στην πιστοποίηση γνώσεων αλλά και στην παροχή εκπαιδευτικού υλικού με την ευρύτερη έννοια του όρου ( πχ Περιβαλλοντολογικά Σεμινάρια σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κάρλα, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων των Μελών της Ένωσης Νέων Αγροτών Π.Ε. Ηλείας κλπ ) και την παροχή πιστοποίησης γνώσεων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα ( πχ Erasmus Plus , Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού κλπ) . Παράλληλα βέβαια συνδυάζεται άψογα με την Πλατφόρμα e – learning που έχει αποκτήσει ο Φορέας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ποιο μοντέλο ηγεσίας εφαρμόζουμε για την λειτουργία του Κόμβου;

Το μοντέλο που επιλέξιμα για την ομαλή λειτουργία του κόμβου είναι το περιστασιακό. Η βασική αρχή αυτού του μοντέλου εκφράζει ότι, ανάλογα με την περίπτωση που προκύπτει, είτε σε επίπεδο συνεργασιών είτε σε ατομικό επίπεδο, δίνατε η δυνατότητα εκχώρησης εμπειριών – γνώσεων ανάλογα με την επαγγελματική ωριμότητα.

Στο περιστασιακό μοντέλο διακρίνονται τέσσερεις τύποι συμπεριφορών

Καθοδηγητικό

(μικρή υποστήριξη και μικρή εκχώρηση)

Χρησιμοποιείτε σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν χαμηλή εργασιακή και επιχειρηματική ωριμότητα ακολουθούμε το καθοδηγητικό στυλ.

Υποστηρικτικό

(μεγάλη υποστήριξη και μικρή εκχώρηση)

Χρησιμοποιείτε σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν μεσαία εργασιακή και επιχειρηματική ωριμότητα ακολουθούμε το καθοδηγητικό στυλ.

Συμμετοχικό

( μεγάλη υποστήριξη και μεγάλη εκχώρηση)

Χρησιμοποιείτε σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν μεσαία εργασιακή και επιχειρηματική ωριμότητα ακολουθούμε το συμμετοχικό στυλ.

Εκχωρητικό

(μικρή υποστήριξη και μεγάλη εκχώρηση)

Χρησιμοποιείτε σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν υψηλή εργασιακή και επιχειρηματική ωριμότητα ακολουθούμε το εκχωρητικό στυλ.

Κόμβος (Central) με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, στα πλαίσια της Μεταφοράς και Ανταλλαγής Γνώσεων (Knowledge Transferer)

Από τον Οκτώβριο του 2020  λειτουργεί στα Κρέστενα Νομού Ηλείας ο 1ος  Κόμβος (Central) με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, στα πλαίσια της Μεταφοράς και Ανταλλαγής Γνώσεων (Knowledge Transferer) μέσω του Συντονιστή Εταίρου της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών» και Φορέα Κ.ΑΛ.Ο. Culture and Prosperity sce ( Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ.) με τίτλο «Central Knowledge Transferer». Αυτή η ειδικά διαμορφωμένη και εξοπλισμένη δομή, έρχεται να καλύψει ένα κενό στην εξυπηρέτηση, πληροφόρηση, αναζήτηση, σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δημοσίων Συμβάσεων, έργων και άλλων αναγκών στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας. Είναι οργανωτικά σχεδιασμένη με έναν εξειδικευμένο τρόπο, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις ενός συνόλου διαδικασιών, (σύλληψη ιδεών, μεθοδολογία υλοποίησης, προγραμματισμός, αναλύσεις, διαχείριση κρίσεων κλπ) που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση δράσεων, πράξεων και έργων.

Βελτίωση της επιχειρηματικότητας
0%
Αξιοποίηση γνώσεων
0%
Αναβάθμιση υπηρεσιών
0%
Δικτύωση
0%
Μεταφορά Γνώσεων
0%
Αξιοποίηση υφιστάμενων δομών και συνεργασιών
0%
Αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων
0%

Ποιες συνεργασίες - εμπειρία διαθέτει ο κόμβος για την εφαρμογή των υπηρεσιών;

Ο φορέας Κ.ΑΛ.Ο. έχει εξασφαλίσει ένα μεγάλο εύρος συνεργασιών  με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και τη συμμετοχή του σε συμπράξεις και δίκτυα οι οποίες αξιοποιούνται ανάλογα με την περίσταση και τις ανάγκες σε διάφορες χρονικές περιόδους.

Δημόσιος τομέας

Υπηρεσίες προς τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα - Συνεργασίες

Partnerships and Networks

Συμμετοχή σε Συμπράξεις και Δίκτυα φορέων από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Ένωση Νέων Αγροτών Ν. Ηλείας

Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων των Μελών της Ένωσης Νέων Αγροτών Νομού Ηλείας

Interreg

Συμμετοχή ως μέλος δικτύων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg

Apple Productions

Υλοποιήση Επαγγελματικών Διοργανώσεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για την διοργάνωση και υποστήριξη Φεστιβάλ σε όλα τα στάδια ολοκλήρωσης (Διαφήμιση, Ηλεκτρονικά Εισιτήρια, Studio Ηχογράφησης, Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός κλπ)

ASSET TEC

Ποια είναι η εμπειρία του Φορέα Κ.ΑΛ.Ο. στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα;

Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη του φορέα αφιερώνουν χρόνο να αναγόσουν τις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα να γνωρίζουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την υποβολή, την παρακολούθηση και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, τηρώντας πιστά τα χρονοδιαγράμματα και αναφερόμενα στην ελληνική και διεθνή κείμενη νομοθεσία.

Τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που συμμετέχει (ως εταίρος) φορέας υλοποίησης και έχει την τεχνογνωσίας έτσι ώστε να υποβάλει σχέδια δράσεων είναι τα παρακάτω:

Central Knowledge Transferer ως host entrepreneur

Κύριος στόχος του Φορεα Κ.ΑΛ.Ο. Culture and Prosperity sce ως Επιχείρηση υποδοχής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νέοι Επιχειρηματίες ειναι να συνδράμουμε στην πρωτοβουλία των νέων επιχειρηματιών από κάθε γεωγραφικό σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσφέρουμε την γνώση και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από το 2013 έως σήμερα συνδέοντας, τις υπάρχουσες αλλά και νέες επιχειρηματικές λειτουργίες καθώς και την συνολική υποστήριξη των αναγκών που απαιτούνται για την υποστήριξη του Προγράμματος.

Επιχείρηση υποδοχής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νέοι Επιχειρηματίες

Central Knowledge Transferer και TEBA/FEAD

Ο Φορέας Κ.ΑΛ.Ο. Culture and Prosperity s.c.e. συμμετέχει ως εταίρος στη κοινωνική σύμπραξη της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο  του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστική & Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ / FEAD) ” , για την υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος συμφωνία με την από 22/06/2015 υπογραφή για την συμμέτοχη της  μετά από σχετική διαβούλευση φορέων της Π.Ε. Ηλείας που προηγήθηκε.

TEBA/FEAD

Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Central Knowledge Transferer και Κέντρα Κοινότητας

Στα πλαίσια εθελοντικής Δικτύωσης, για τις ανάγκες πληροφόρησης των πολιτών για τις ενέργειες και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο φορέας Κ.ΑΛ.Ο. έχει πραγματοποιήσει συνεργασίες με τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων: Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Ζαχάρως, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδραβίδας – Κυλλήνης με αντικείμενο την Μεταφορά Τεχνογνωσίας.

Ενδεικτικά, η δικτύωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Συνεργασία σε θέματα που αφορούν προγράμματα κοινωνικής και συμβουλευτικής στήριξης και συναφών υπηρεσιών για την προώθηση ίσων ευκαιριών στην Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων, στην Εκπαίδευση και Απασχόληση μελών Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κ.λπ.
  • Ενημέρωση για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.
  • Ενεργοποίηση και Ευαισθητοποίηση Επιχειρήσεων, Τοπικών Φορέων και Κοινωνικών Εταίρων σε ζητήματα που αφορούν στις ιδιαιτερότητες των ευπαθών κοινωνικά ομάδων καθώς και τις κοινωνικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες.
  • Εφαρμογή των αρχών της ισότητας και καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης, με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών στην υποστήριξη, εκπαίδευση και απασχόληση μελών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
  • Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού.
  • Ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα που αφορούν το έργο των Κέντρων Κοινότητας.

Central Knowledge Transferer και υπηρεσίες

Ο φορέας Κ.ΑΛ.Ο. Culture and Prosperity s.c.e. ακολουθεί μια διαφορετική στρατηγική ανάπτυξης η οποία εστιάζει στις συνεργασίες (Δίκτυα, Συμπράξεις κλπ) στην αξιοποίηση των ειδικοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων των μελών που των απαρτίζουν, των συνεργατών και άλλων φυσικών προσώπων.  Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον φορέα να διευρυνθεί και να αναπτύξει υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν ένα μέρος των κλάδων του Πολιτισμού, του Τουρισμού, του Αθλητισμού, του Περιβάλλοντος, του Εκπαιδευτικού και του Αγροτικού κλάδου.

Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη

Σχεδιασμός - Οργάνωση - Υλοποίηση

Δομές Εκπαίδευσης

Υπηρεσίες πολιτισμού

Διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων και Φεστιβάλ

Sport

Δημιουργία αθλητικών δράσεων

Agricultural

Υπηρεσίες και συνεργασίες στον αγροτικό τομέα

Σχετικά άρθρα

Γνωρίζοντας το Central Knowledge Transferer

Κόμβος (Central) με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, στα πλαίσια της Μεταφοράς και Ανταλλαγής Γνώσεων (Knowledge Transferer)

Get in Touch

2625400247

Τέρμα Ξενοφώντος Κρέστενα Ν. Ηλείας

koinseppe@gmail.com