Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Πολιτισμός και Ευημερία» συμμετέχει ως εταίρος στη κοινωνική σύμπραξη της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσο  του Επιχειρισιακού Προγράμματος “Επισιτιστική & Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ / FEAD) ” , για την υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος συμφωνία με την από 22/06/2015 υπογραφή για την συμμέτοχη της  μετά από σχετική διαβούλευση φορέων της Π.Ε. Ηλείας που προ προηγήθηκε.

Ο ρόλος των Κοινωνικών Συμπράξεων εντοπίζεται:


1) Στην ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων για το πρόγραμμα και τις δυνατότητες στήριξης που παρέχει.

2) Στην ανάπτυξη μηχανισμού εντοπισμού των αναγκών και στη διαχείριση της διανομής των ειδών, τόσο για τις κεντρικές, όσο και για τις αποκεντρωμένες προμήθειες.

3) Στη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας των Οργανώσεων Εταίρων και τη συνακόλουθη αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων, τόσο σε επίπεδο συνάφειας δράσεων εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, όσο και σε επίπεδο κάλυψης των ωφελουμένων.

4) Στη στήριξη δυνητικών ωφελουμένων για την υποβολή αίτησης και την συνδρομή μέχρι την τελική έγκριση / ταυτοποίηση των ωφελουμένων.

5) Στη συστηματική παροχή επικυρωμένων στοιχείων, μέσω τήρησης συστήματος εξατομικευμένης παρακολούθησης των ωφελουμένων, προς τη Διαχειριστική Αρχή σχετικά με τους ωφελούμενους και την παροχή τελικής και λοιπής στήριξης, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζεται η παρακολούθηση του Προγράμματος και η διενέργεια αντικειμενικών αξιολογήσεων.

Τα Συνοδευτικά Μέτρα παρέχονται ως συνέχεια της διανομής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής.

Ενδεικτικά είναι τα εξής:

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη άτομα). Διατροφικές συμβουλές (συμβουλές υγιεινής διατροφής). Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης. Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού. Νομική συνδρομή. Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κλπ). Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο και επαρκείς και κατάλληλους χώρους για μελέτη για τα παιδιά / ωφελούμενους. Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους (π.χ. θεατρικές παραστάσεις αλλά και θεατρικά εργαστήρια για παιδιά) Εκδρομές (εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές).