Η Τεχνική Υποστήριξη Εκτός Κατασκευαστικού Τομέα, αφορά την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες των απαιτούμενων διαδικασιών που προκύπτουν πριν και μετά την υποβολή επενδυτικών σχεδίων από ένα φυσικό ή νομικό προσώπου σε Τοπικά, Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, για τις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης  Προγραμματικών Συμβάσεων με Ο.Τ.Α.  Α’ και Β’ βαθμού και άλλων δράσεων. Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών της Τεχνικής Υποστήριξης και της Συμβουλευτικής, η Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να εναρμονίσει τις ανάγκες που προκύπτουν για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Οργάνωση Καλλιτεχνικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. 

  • Δημιουργία δικτύων και ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα.
  • Υλοποίηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών και κοινοτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της απασχόλησης, την κοινωνική και νεανική επιχειρηματικότητα, την κοινωφελή εργασία και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός ( προγραμματισμός, διαχείριση κρίσεων, ανάλυση SWOT κλπ))
  • Συνεχή Παρακολούθηση Περιφερειακών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
  • Ανάπτυξη υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής σε ανέργους και εργαζομένους, μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, γυναίκες καθώς και σε νέους επιχειρηματίες.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του ιδιωτικού, του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και πάσης φύσεως υπηρεσιών, που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία και βιωσιμότητα τους (διοικητική, λογιστική υποστήριξη, business plan, επιχειρηματική συμβουλευτική, Τεχνικό Δελτίο Πράξεων κ.α.)
  • Εκπόνηση, υποβολή και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων ίδρυσης, ανάπτυξης, αναδιάρθρωσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, με την αξιοποίηση αναπτυξιακών νόμων και προγραμμάτων ενισχύσεων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
  • Παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης για αξιοποίηση προγραμμάτων και δημοσίων προμηθειών,  προετοιμασία φακέλου προτάσεων ή προσφορών, εκπροσώπηση του πελάτη στις αναθέτουσες αρχές,  χρηματοοικονομική διαχείριση και  παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων και των συμβάσεων που θα αναληφθούν.
  • Σχεδιασμός, υλοποίηση και σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων και Υπηρεσιών με Ο.Τ.Α.  Α’ και Β’ βαθμού.
  • Σχεδιασμός και Οργάνωση Καλλιτεχνικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.

 

Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης συνδυάζονται με την Δομή – Δράση
Central Knowledge Transferer.
Point of creation and expression for enterepreneurship

Point of creation and expression for enterepreneurship

EXCLUSIVE