«Περιφερειακό Δίκτυο της Πιλοτικής Περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας»

Στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems/ Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα- CI-NOVATEC» του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020, στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι επικεφαλής εταίρος, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα υλοποίησης ενός πλαισίου δράσεων σε διοικητικό, επιχειρησιακό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό επίπεδο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), την ανάπτυξη της

Read More