Σκοπός

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016). Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι:

  • Η βιώσιμη ανάπτυξη και
  • Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες:

  • προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος,
  • συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,
  • προωθούν την ισότητα των φύλων,
  • προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά
  • προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες  προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως:

ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και περιλαμβάνουν υπηρεσίες: εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής σίτισης, παιδικής φροντίδας, μακροχρόνιας φροντίδας κοινωνικής αρωγής