fbpx
Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τον Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός και Ευημερία, με αγγλική μετάφραση Culture and Prosperity Social Cooperative Enterprise όπως αυτό ορίζεται στο καταστατικό (άρθρο 1Ο) για τις εγκαταστάσεις – δομές που διαχειρίζεται , τις γενικές  υπηρεσίες που παρέχει στην έδρα της για την υποστήριξη συνεργασιών, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, συμβουλευτικής, συμμετοχών σε Συμπράξεις και Δίκτυα, διοργάνωσης Καλλιτεχνικών και Πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης για την συμμετοχή και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που παρέχονται. Ήτοι:

 • Μουσικό Εργαστήρι.
 • Κέντρο Δια Βίου Μάθησής.
 • Central Knowledge Transferer HUB.
 • Plaster Casting Workshop ( υποκατάστημα Μεσαίο Καρλόβασι / Δήμος Δυτικής Σάμου)
 • Διαχείριση και λειτουργία ενημερωτικής ιστοσελίδας που διατηρεί ο Φορέας.
 • Διοργάνωση Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής.
 1. Γενικά

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από τον Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός και Ευημερία , με αγγλική μετάφραση Culture and Prosperity Social Cooperative Enterprise, για την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών μας (καταρτιζόμενων, εκπαιδευόμενων, ωφελούμενων κλπ) των ενδιαφερόμενων για πληροφόρηση, του προσωπικού και των συνεργατών μας, τα προσωπικά δεδομένα των οποίων τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής μας.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των τρίτων μερών και για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε την ακόλουθη Πολιτική Προστασίας, η οποία διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας πληροφοριών και συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό & κανονιστικό πλαίσιο. Ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να σας ενημερώσουμε για το πώς συλλέγουμε, διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που σας αφορούν, όπως τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε, επιλέγοντας να λάβετε υπηρεσίες εκπαίδευσης – κατάρτισης, συμβουλευτικής, τεχνικής, διοικητικής υποστήριξης και πιστοποίησης από τον οργανισμό μας.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών.

 1. Σκοπός Συλλογής & επεξεργασίας δεδομένων

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για την αποτελεσματική διαχείριση της σχέση σας αλλά και παροχή ποιοτικών & σύγχρονων υπηρεσιών εκπαίδευσης, συμβουλευτικής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης και πιστοποίησης βάση των αναγκών σας. Αναλυτικά η συλλογή στοιχείων στα πλαίσια παρεχόμενων υπηρεσιών και για το σύνολο των δομών – υπηρεσιών που διαχειρίζεται και παρέχει ο Φορέας αφορά:

Μουσικό Εργαστήρι, Κέντρο Δια Βίου Μάθησής, Central Knowledge Transferer HUB, Plaster Casting Workshop, Διοργάνωση Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής.

 • Την εγγραφή και την συμμετοχή σας σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων που υλοποιούμε. Περιλαμβάνεται η διαχείριση δικαιολογητικών / νομιμοποιητικών εγγράφων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για προγράμματα ΕΣΠΑ, Voucher, ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ και η συλλογή πληροφορίων που αφορούν τα εκάστοτε πιστοποιημένα προγράμματα κατάρτισης (ΕΦΕΤ, Τεχνικοί Ασφαλείας, Ψεκαστές κα) και σχήματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων βάση του ISO/IEC 17024 (Security, πωλητές κα).
 • Την διαχείριση του ωρολογίου εβδομαδιαίου και μηναίου εκπαιδευτικού προγραμμάτος που πραγματοποιείται στις δομές που διαχειρίζεται ο Φορέας ήτοι: του Μουσικού Εργαστήριου, Central Knowledge Transferer και του Κέντρου Δια Βίου Μάθησής και της πρακτικής άσκησης μαθητών καθώς και κατά περίπτωση την διαδικασία εξετάσεων για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.
 • Την αποτελεσματική οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και εκπαιδευτικών επισκέψεων. Αντίστοιχα αφορά και τους εισηγητές / εκπαιδευτές ενηλίκων / Καθηγητές Μουσικής κα.
 • Την εκτέλεση της σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών η/και συμβουλευτικών υπηρεσιών από μέρους μας την οποία έχετε υπογράψει ή έχει υπογράψει έτερο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό σας.
 • Την διαχείριση θεμάτων που ενώ σχετίζονται άμεσα με την συμμετοχή σας σε εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού, αφορούν την εκπλήρωση της έννομης υποχρέωσης έναντι του δημοσίου και των οργανισμών.
 • Την διαχείριση υπηρεσιών και λοιπών θεμάτων που σχετίζονται άμεσα με την συμμετοχή των μαθητών του Μουσικού Εργαστήριου σε εκπαιδευτικές συναντήσεις (διδασκαλία, σεμινάρια κα.) σε ετήσια βάση, στις ετήσιες προγραμματισμένες  πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και στα πλαίσια υλοποίησης της Ευρωπαϊκής γιορτής της Μουσικής και σε λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει ο Φορέας κάθε χρόνο.
 • Την διαχείριση υπηρεσιών και λοιπών θεμάτων που σχετίζονται άμεσα με την λειτουργεία της δομής: Central Knowledge Transferer και αφορούν:
 • τη συμμετοχή φυσικών προσώπων μετα από σχετική πρόσκληση στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, σε εκπαιδευτικές συναντήσεις, σεμινάρια, συμβουλευτικές συνεδρίες.
 • τη συμμετοχή φυσικών προσώπων στις ετήσιες προγραμματισμένες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που αναλαμβάνει ο φορέας στα πλαίσια υλοποίησης της Ευρωπαϊκής γιορτής της Μουσικής.
 • τη συμμετοχή φυσικών προσώπων μετα από σχετική πρόσκληση στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σε εκπαιδευτικές συναντήσεις, σεμινάρια, συμβουλευτικές συνεδρίες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια συνεργασιών που διαθέτει ο φορέας με φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα
 • τη κοινή συμμετοχή με φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα σε συγχρηματοδοτούμενα στρατηγικά σχέδια τοπικών, Περιφερειακών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και αφορούν τους πολίτες (Erasmus Plus, Leader, ΕΣΠΑ, Interreg, Πράσινο Ταμείο κα).
 • Την παροχή Διοικητικών, Νομικών, Συμβουλευτικών και Τεχνικών υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα και φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.
 • Την διαχείριση υποχρεώσεων του Κε.Δι.Βι.Μ έναντι του ΕΟΠΠΕΠ, του Υπ. Παιδείας, Φορέων πιστοποίησης, ασφαλιστικών ταμείων και φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Περιλαμβάνονται όλα τα δεδομένα που υποχρεωτικά τηρούνται για την Συμμόρφωση με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο που αφορά τη λειτουργεία των ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κε.Δι.Βι.Μ) (λογιστικές εγγραφές, υποχρεώσεις σε ΚΦΑΣ, ΣΕΠΕ, ΚΕΠΕΚ κτλ.). Αντίστοιχα αφορά και τους εισηγητές / εκπαιδευτές ενηλίκων των προγραμμάτων.
 • Τη βελτίωση της ποιότητας και της επιχειρησιακής λειτουργίας του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός και Ευημερία , με αγγλική μετάφραση Culture and Prosperity Social Cooperative Enterprise στον τομέα της εκπαίδευσης, της Διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης καθώς και τη διαχείριση των σχέσεων μας μαζί σας πριν, κατά και μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει. Αφορά τη Διαχείριση των πελατειακών βάσεων δεδομένων, την μέτρηση ικανοποίησης των συμμετεχόντων και ωφελούμενων / ερωτηματολόγια και την διαχείριση των παράπονων σας.
 • Τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών μας και την ενημέρωση σας, έτσι ώστε να παρέχουμε προγράμματα που να καλύπτουν καλύτερα τις απαιτήσεις σας. Στα πλαίσια αυτών των ενεργειών δύναται να σας παρέχουμε χρήσιμη πληροφόρηση για σεμινάρια & προγράμματα κατάρτισης, τη συμμετοχή του Φορέα σε τοπικά, περιφερικά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούμε σε συνεργασία με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή άλλα προωθητικά μηνύματα, καθώς και σας ενημερώνουμε για νέα σχετικά με την αγορά εργασίας, τον επαγγελματικό προσανατολισμό (με email ή sms) μόνο και εφόσον εσείς το επιλέξετε στην Φόρμα Εγγραφής / αίτησης η Συγκατάθεσης στοιχείων (Registration form).
 1. Υπεύθυνος / Εκτελούντος την Επεξεργασία

Υπεύθυνος / Εκτελούντος την επεξεργασία του παραπάνω τηρούμενου αρχείου είναι ο  Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας:

    • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός και Ευημερία , με αγγλική μετάφραση Culture and Prosperity Social Cooperative Enterprise.

Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα σε όλα τα στάδια επεξεργασίας και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 2, είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση-επικαιροποίηση.

Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός και Ευημερία» , με αγγλική μετάφραση Culture and Prosperity Social Cooperative Enterprise σε περίπτωση όπου θα απαιτηθεί αλλαγή / μεταβολή στη φύση των δεδομένων του καταρτιζόμενου / ωφελούμενου / μαθητευόμενου του προγράμματος, τέτοιου είδους ώστε η χρήση τους να απαιτεί επιπλέον ενημέρωση και εκ νέου λήψη της συγκατάθεσης του, προβαίνει άμεσα σε ενημέρωση του πελάτη με κατάλληλο τρόπο και λαμβάνει τη συγκατάθεσή τους πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε περαιτέρω ενέργειας, που αφορά την τροποποίηση, επικαιροποίηση, ενημέρωση και την τήρηση των εν λόγω αρχείων.

 1. Ποια Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε;

4.1 Κέντρο Δια Βίου Μάθησής 

Οι βασικές πληροφορίες που είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε από εσάς στα πλαίσια λειτουργίας του είναι οι παρακάτω:

 • Στοιχεία Επαφής (επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email κα)
 • Προσωπικά Στοιχεία (οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα, επάγγελμα, τίτλοι σπουδών, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού κα)
 • Οικονομικά Στοιχεία (στοιχεία μητρώου, φορολογητέο ατομικό /οικογενειακό εισόδημα)
 • Στοιχεία ταυτοποίησης / μητρώου (ΑΔΤ, ΑΔΔ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Α.Μ.ΙΚΑ, Αρ. Κάρτας Ανεργίας Αρ.Μητρ. Επιμελητηρίου)
 • Ειδικά προσωπικά δεδομένα κατά περίπτωση όπως Βεβαιώσεις αναπηρίας ΑΜΕΑ
 • Εκούσια παρεχόμενες συμπληρωματικές πληροφορίες που μας παρέχετε όπως έντυπα ερωτηματολόγια αξιολόγησης ικανοποίησης, δελτία παραπόνων, απόψεις σας που εκθέτετε στα γραπτά σας, ερωτηματολόγια αξιολόγησης εκπαιδευτών κτλ.

4.2 Μουσικό Εργαστήρι

Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός και Ευημερία» , με αγγλική μετάφραση Culture and Prosperity Social Cooperative Enterprise στα πλαίσια λειτουργίας του Μουσικού Εργαστηρίου  επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  των υποκειμένων που συλλέγει για σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς, όπως προσδιορίζονται, στο πλαίσιο παροχής της συγκατάθεσης των υποκειμένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από τον φορέα που διαχειρίζεται και λειτουργεί την δομή με τίτλο Μουσικό Εργαστήρι. Ο Φορέας δεν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για κανέναν σκοπό που παρεκκλίνει από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή παρέχεται η συγκατάθεση του υποκειμένου. Ο Φορέας συλλέγει κατά την εγγραφή μαθητή στο Μουσικό Εργαστήρι τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο μαθητή
 • Ονοματεπώνυμο γονέα ή κηδεμόνα
 • Διεύθυνση κατοικίας (ή εργασίας γονέα ή κηδεμόνα)
 • Τηλέφωνο μαθητή (κινητό/σταθερό)
 • Τηλέφωνο γονέα ή κηδεμόνα (κινητό/σταθερό/εργασίας)
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γονέα
 • ΑΦΜ μαθητή ή κηδεμόνα

4.2.α. Λόγος συλλογής Προσωπικών δεδομένων

Όλα τα παραπάνω δεδομένα κρίνονται άκρως υποχρεωτικά για την εύρυθμη συνεργασία μεταξύ του του Φορέα που διαχειρίζεται και λειτουργεί την εκπαιδευτική δομή με τίτλο: «Μουσικό Εργαστήρι» και των μαθητών του, των κηδεμόνων αυτών, καθώς και των συνεργατών-εκπαιδευτών αυτού.

Ο Φορέας συλλέγει μόνον Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά των πελατών του και να παρασχεθούν σε αυτούς οι υπηρεσίες που επιλέγουν υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σχετικά, κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

4.3. Central Knowledge Transferer HUB

Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός και Ευημερία» , με αγγλική μετάφραση Culture and Prosperity Social Cooperative Enterprise στα πλαίσια λειτουργίας του Central Knowledge Transferer επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  των υποκειμένων που συλλέγει για σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς, όπως προσδιορίζονται, στο πλαίσιο παροχής της συγκατάθεσης των υποκειμένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από τον φορέα που διαχειρίζεται και λειτουργεί την δομή με τίτλο Central Knowledge Transferer HUB. Ο Φορέας δεν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για κανέναν σκοπό που παρεκκλίνει από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή παρέχεται η συγκατάθεση του υποκειμένου. Ο Φορέας συλλέγει κατά την εγγραφή μαθητή στο Central Knowledge Transferer HUB τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση κατοικίας (ή εργασίας γονέα ή κηδεμόνα)
 • Τηλέφωνο (κινητό/σταθερό/εργασίας)
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • ΑΦΜ μαθητή ή κηδεμόνα

4.3.α Λόγος συλλογής Προσωπικών δεδομένων

Όλα τα παραπάνω δεδομένα κρίνονται άκρως υποχρεωτικά για την εύρυθμη συνεργασία μεταξύ του του Φορέα που διαχειρίζεται και λειτουργεί την εκπαιδευτική δομή με τίτλο: Central Knowledge Transferer HUB και των μαθητών του, των κηδεμόνων αυτών, καθώς και των συνεργατών-εκπαιδευτών αυτού.

Ο Φορέας συλλέγει μόνον Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά των πελατών του και να παρασχεθούν σε αυτούς οι υπηρεσίες που επιλέγουν υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σχετικά, κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

4.4 Plaster Casting Workshop

Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός και Ευημερία» , με αγγλική μετάφραση Culture and Prosperity Social Cooperative Enterprise στα πλαίσια λειτουργίας υποκαταστήματος στο Μεσαίο Καρλόβασι του Δήμου Δυτικής Σάμου για την υλοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τίτλο Plaster Casting Workshop επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων που συλλέγει για σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς, όπως προσδιορίζονται, στο πλαίσιο παροχής της συγκατάθεσης των υποκειμένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από τον φορέα που διαχειρίζεται και λειτουργεί την δομή. Ο Φορέας δεν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για κανέναν σκοπό που παρεκκλίνει από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή παρέχεται η συγκατάθεση του υποκειμένου. Ο Φορέας συλλέγει κατά την εγγραφή μαθητή στο Plaster Casting Workshop τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο μαθητή
 • Ονοματεπώνυμο γονέα ή κηδεμόνα
 • Διεύθυνση κατοικίας (ή εργασίας γονέα ή κηδεμόνα)
 • Τηλέφωνο μαθητή (κινητό/σταθερό)
 • Τηλέφωνο γονέα ή κηδεμόνα (κινητό/σταθερό/εργασίας)
 • Ηλικία
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γονέα

4.4.α. Λόγος συλλογής Προσωπικών δεδομένων

Όλα τα παραπάνω δεδομένα κρίνονται άκρως υποχρεωτικά για την εύρυθμη συνεργασία μεταξύ του του Φορέα που διαχειρίζεται και λειτουργεί την εκπαιδευτική δομή με τίτλο: «Plaster Casting Workshop» και των μαθητών του, των κηδεμόνων αυτών, καθώς και των συνεργατών-εκπαιδευτών αυτού.

Ο Φορέας συλλέγει μόνον Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά των πελατών του και να παρασχεθούν σε αυτούς οι υπηρεσίες που επιλέγουν υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σχετικά, κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

4.5. Άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε & Πληροφορίες από τρίτους:          

 • Ενδέχεται να συλλέξουμε και άλλες πληροφορίες για εσάς κατά τη χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών μας, με τρόπους που περιγράφουμε στο σημείο συλλογής και πάντα με επιτόπου συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε ορισμένους τύπους πληροφοριών, αλλά αν το κάνετε ίσως επηρεαστεί η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες (πλατφόρμα voucher.gov.gr.) κα.
 • Ενδέχεται αναλόγως των απαιτήσεων του εκάστοτε προγράμματος από εξωτερικό φορέα να προβαίνουμε σε επαλήθευση / επικύρωση των προσωπικών σας στοιχείων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εκάστοτε φορέα.
 • Ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από δημόσια και εμπορικά διαθέσιμες πηγές (σύμφωνα με όσα επιτρέπονται από το νόμο), τις οποίες ενδέχεται να συνδυάζουμε με άλλες πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς ή σχετικά με εσάς.

4.6 Διαχείριση και λειτουργία ιστοτόπου (site)

Ο ιστότοπος του Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός και Ευημερία» , με αγγλική μετάφραση Culture and Prosperity Social Cooperative Enterprise είναι μόνο ενημερωτικός και συλλέγει μόνο ψηφιακά δεδομένα του επισκέπτη/μέλους με τη μορφή Cookies.  Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιεί ο χρήστης (Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox κλπ.), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ιστότοπου μας.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύουμε στα cookies είναι η διεύθυνση IP, το όνομα χώρου (domain name), καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του Η/Υ του χρήστη. Τα δεδομένα όμως αυτά δε σχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Συλλέγονται αυτόματα και σχετίζονται με την ορθή λειτουργία του ιστότοπου μας, καθώς και με την εξαγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την λήψη των cookies στον υπολογιστή σας, θα πρέπει είτε να τα απενεργοποιήσετε από τον browser σας (ρυθμίσεις) είτε να αποχωρήσετε από την ιστοσελίδα μας. Με την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας, ενημερώνεστε άμεσα για την χρήση των cookies, με τη μορφή αναδυόμενου παραθύρου στο κάτω ή άνω μέρος της οθόνης. Σας δίνεται η δυνατότητα να αποδεχτείτε τα cookies ή να αποχωρήσετε.

4.6.1 Περί της πολιτικής για τα cookies

Αυτή η Πολιτική cookie εξηγεί τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε. Θα πρέπει να διαβάσετε αυτήν την πολιτική για να κατανοήσετε τι είναι τα cookies, πώς τα χρησιμοποιούμε, τους τύπους cookies που χρησιμοποιούμε δηλαδή, τις πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας τα cookies και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες και τον τρόπο ελέγχου των προτιμήσεων cookie.

Η πολιτική αφορά όλες τις σελίδες του ιστότοπου https://cultureprosperity.eu

4.6.2 Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μικρών τεμαχίων πληροφοριών.

Τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν ο ιστότοπος έχει φορτωθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας και μόνο μετά την αποδοχή τους. Αυτά τα cookie μας βοηθούν να κάνουμε τον ιστότοπο να λειτουργεί σωστά, να κάνει τον ιστότοπο πιο ασφαλή, να παρέχει καλύτερη εμπειρία χρήστη και να κατανοεί πώς λειτουργεί ο ιστότοπος και να αναλύει τι λειτουργεί και πού χρειάζεται βελτίωση.

4.6.3 Πως χρησιμοποιούμε τα cookies

Όπως και οι περισσότερες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies απαραιτήτων για την ιστοσελίδα (first-party cookies) ή cookies τρίτων (third-party cookies) για πολλούς σκοπούς. Τα first-party cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο δικτυακός τόπος με τον σωστό τρόπο και δεν συλλέγουν κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα cookie τρίτων που χρησιμοποιούνται στους ιστότοπούς μας χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εκτελείται ο ιστότοπος. Για τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, διατηρώντας τις υπηρεσίες μας ασφαλείς. Παρέχοντας σχετικές διαφημίσεις και παρέχοντας συνολικά καλύτερη και βελτιωμένη την εμπειρία των χρηστών ώστε να επιταχύνετε τις μελλοντικές σας αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπό μας.

4.6.4 Τι είδη cookies χρησιμοποιούμε

 1. Βασικά: Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να απολαύσετε την πλήρη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Επιτρέπουν τη διατήρηση των συνόδων των χρηστών και την αποφυγή οποιωνδήποτε απειλών για την ασφάλεια. Δεν συλλέγουν ή αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες.
 2. Στατιστικά στοιχεία: Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες όπως τον αριθμό των επισκεπτών στον ιστότοπο, τον αριθμό των μοναδικών επισκεπτών, τις σελίδες του ιστοτόπου που έχουν επισκεφθεί, την πηγή της επίσκεψης κλπ. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε πόσο καλά εκτελείται ο ιστότοπος και όπου χρειάζεται βελτίωση.
 3. Μάρκετινγκ: Ο ιστότοπός μας δεν εμφανίζει διαφημίσεις. Πιθανόν όμως να εμφανίζονται διαφημίσεις του ιστότοπού μας σε άλλους ιστοτόπους. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση των διαφημίσεων προς τους χρήστες για τους οποίους έχουν νόημα αυτές, και μόνο προς αυτούς. Επίσης,  μας βοηθούν να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημιστικών καμπανιών.
 4. Λειτουργικό: Αυτά είναι τα cookies που βοηθούν ορισμένες μη βασικές λειτουργίες στην ιστοσελίδα μας. Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση περιεχομένου όπως τα βίντεο ή την κοινή χρήση περιεχομένου στον ιστότοπο σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.
 5. Προτιμήσεις: Αυτά τα cookie μας βοηθούν να αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις περιήγησης όπως τις προτιμήσεις γλώσσας, έτσι ώστε να έχετε μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη εμπειρία στις μελλοντικές επισκέψεις στον ιστότοπο.

4.6.5 Ποια cookies χρησιμοποιεί αυτή η σελίδα

Εκτός από τα απαραίτητα για τη λειτουργία της, τα μη απαραίτητα cookies που θα χρησιμοποιηθούν μετά την αποδοχή τους από εσάς είναι:

 • Global site tag της Google. Eίναι υπεύθυνο για τη χαρτογράφηση της ιστοσελίδας από τη Google. Τη βοηθάει να αναγνωρίζει νέο περιεχόμενο της ιστοσελίδας και να το κατατάσσει στις μηχανές αναζήτησης.
 • Google Analytics tag. Μεταβιβάζει στη google στατιστικά στοιχεία που αφορούν την επισκεψιμότητά σας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπως τις υποσελίδες που επισκεφτήκατε, το είδος της συσκευής σας, το χρόνο παραμονής στη κάθε υποσελίδα κτλ. Τα στοιχεία που μεταβιβάζονται είναι ανώνυμα και αφορούν μόνο την ip της συσκευής που χρησιμοποιείτε κατά την είσοδό σας στη σελίδα αυτή. Αποδεχόμενοι αυτό το cookie μας επιτρέπετε να γνωρίζουμε συγκεντρωτικά ποιο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας βρίσκουν οι επισκέπτες της ενδιαφέρον και ποιο όχι, ώστε να το βελτιώνουμε ανάλογα.
 • Facebook pixel. Τα cookies από αυτό το tag καταγράφουν την ip της συσκευή σας και το λογαριασμό σας στο facebook. Αποστέλλονται στο facebook και είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση διαφημίσεων στο facebook ή στο instangram από αυτή την ιστοσελίδα.
 • Google Ads Remarketing tag.  Είναι υπεύθυνο για την εξατομικευμένη εμφάνιση διαφημίσεων της ιστοσελίδας fidem.gr σε άλλους ιστότοπους.

4.6.6 Πώς μπορώ να ελέγξω τις προτιμήσεις cookie;

Αν αποφασίσετε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας αργότερα μέσα από την περίοδο περιήγησής σας. Τότε μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο “Πολιτική απορρήτου & cookie” κάτω δεξιά της οθόνης σας. Αυτό θα εμφανίσει ξανά την ειδοποίηση συγκατάθεσης, επιτρέποντάς σας να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ή να αποσύρετε πλήρως τη συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, διαφορετικά προγράμματα περιήγησης παρέχουν διαφορετικές μεθόδους για την αποκλεισμό και τη διαγραφή των cookies που χρησιμοποιούνται από τους ιστότοπους. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αποκλείσετε / διαγράψετε τα cookies. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής των cookies, επισκεφθείτε το wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

4.7. Δηλώσεις συγκατάθεσης υποκειμένου

Ο Φορέας που διαχειρίζεται τις δομές με τίτλο: Μουσικό Εργαστήρι, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και του Central Knowledge Transferer και για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, ζητά δια μέσου των μελών που τον απαρτίζουν και κατέχουν, μετα από απόφαση του Διοικητικού Οργάνου, διοικητικές, εκπαιδευτικές και γραμματικές θέσεις, από το υποκείμενο ή τον κηδεμόνα του να υπογράψει δηλώσεις συγκατάθεσης για λειτουργίες και εκδηλώσεις που είναι άμεση ή έμμεση η χρήση των Προσωπικών Δεδομένων του.

Παρακαλούμε να τις διαβάσουν αναλυτικά και να δηλώσουν αν συμφωνούν ή όχι σε περιπτώσεις όπως:

 • Τη δημοσιοποίηση (με αναφορά ονόματος ή ανάρτηση φωτογραφίας) των επιτυχιών του μαθητή αλλά και όποιες ενέργειες αφορούν την ανάδειξη των εκπαιδευτικών διαδικασιών του Μουσικού Εργαστήριου, του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, του Central Knowledge Transferer και της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, σε κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram, Twitter, Google+) , στον ιστότοπο που διαχειρίζεται ο Φορέας ( https://cultureprosperity.eu/ ), στον τοπικό τύπο καθώς και στον χώρο της έδρας του Φορέα.
 • Την τηλεφωνική ενημέρωσή σας για εκδηλώσεις, για εκπαιδευτικά προγράμματα, ή για προσφορές.
 • Την αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (Newsletters) για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενημερώσεις που αφορούν διαδικασίες έναρξης προσκλήσεων συγχρηματοδοτούμενων τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το Μουσικού Εργαστήριου καθώς και ενέργειες ενημέρωσης και πληροφόρησης στα πλαίσια της διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.
 • Την αποστολή έντυπου ενημερωτικού υλικού (δια αλληλογραφίας) για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενημερώσεις που αφορούν διαδικασίες έναρξης προσκλήσεων συγχρηματοδοτούμενων τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το Μουσικού Εργαστήριου καθώς και ενέργειες ενημέρωσης και πληροφόρησης στα πλαίσια της διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.
 • Την τηλεφωνική ενημέρωσή από την γραμματεία ή τους καθηγητές του Μουσικού Εργαστήριου, του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και του Central Knowledge Transferer για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία του υποκειμένου.

4.8 Άρνηση παροχής συγκατάθεσης

Η από μέρους σας κατά την διαδικασία αίτησης εγγραφής ή ενημέρωσης αναφορικά με την απαιτούμενη συλλογή, επεξεργασία, διαβίβαση των στοιχείων ή διασύνδεση αρχείων με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες των προγραμμάτων, μπορεί να έχει ως συνέπεια την αδυναμία παροχής των αιτούμενων εκπαιδευτικών Υπηρεσιών ή ακόμη και την μονομερή αναστολή της παροχής Υπηρεσιών εκ μέρους του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός και Ευημερία, με αγγλική μετάφραση Culture and Prosperity Social Cooperative Enterprise και μάλιστα αζημίως.

 1. Πότε Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σε διάφορες περιπτώσεις και σε όλα τα στάδια παροχής των εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών μας σε σας. Αναλυτικά:

 • Άμεσα τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους η νόμιμους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους αυτών μέσω των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος / εγγραφής (οπού υπάρχει και λήψη συγκατάθεσης) και από τεκμηριωμένες πληροφορίες / νομιμοποιητικά έγγραφα / δικαιολογητικά που οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα, παρέχουν. Κατά περίπτωση σε διαδικασία πληρωμής / τιμολόγησης.
 • Κατά την ανατροφοδότηση πληροφοριών από εσάς:
 • καταγραφή διάφορων αιτημάτων, καταγγελιών/παράπονα, Συμπλήρωση ερωτηματολόγιων αξιολόγησης ικανοποίησης κτλ.
 • Με την Εγγραφή σας στις ενημερωτικές λίστες μας προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό / newsletters και άλλες προωθήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η/και sms (αφού πρώτα έχετε δώσει την συγκατάθεση σας στο ειδικό έντυπο).
 • Από Ενέργειες μέσω ηλεκτρονικών συσκευών και διασύνδεσης:
 • Σύνδεση στους δικτυακούς μας τόπους (websites). Σύνδεση στο δίκτυο WiFi που παρέχουμε στις εγκαταστάσεις μας. Επίσης σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να γίνει διαβίβαση των πληροφοριών σας από τρίτους, όπως Φορείς πιστοποίησης, εξωτερικοί συνεργάτες.
 • Κατά την διαδικασία αξιολόγησης / πρόσληψης προσωπικού η εκπαιδευτών / εισηγητών μέσω βιογραφικών σημειωμάτων (CV), μητρώου ΕΟΠΠΕΠ και των ειδικών απαιτήσεων κάθε προγράμματος.
 1. Όροι Πρόσβασης Τρίτων προς τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Διαβίβαση και μεταφορά Προσωπικών Στοιχείων

Αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας του φορέα και του προσωπικού του και βασική αρχή της διεύθυνσης ότι δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Γενικά πολιτική του φορέα είναι να μην παρέχει Προσωπικά δεδομένα πελατών σε κανένα τρίτο μέρος, επιχείρηση, οργανισμό, φορέα, για σκοπούς επιστημονικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς και μάρκετινγκ, πέραν των εξαιρέσεων που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο.

Οι δομές που διαχειρίζεται ο Φορέας και οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτές δεν επεξεργάζονται δεδομένα με σκοπό την παροχή προσαρμοσμένου περιεχόμενου και προτάσεων που βασίζονται σε παλιότερες δραστηριότητές σας στις Υπηρεσίες μας (δεν γίνεται Profiling).

Δεν μεταφέρουμε / διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εξωτερικούς παραλήπτες που ενδέχεται να βρίσκονται σε τρίτες χώρες.

Οι περιπτώσεις όπου ωστόσο, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους συνοψίζονται στις παρακάτω:

 • Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κε.Δι.Βι.Μ), και λοιπών δομών, οι ισχύοντες οδηγοί εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης, ο φορέας οφείλει να επεξεργάζεται και να διαβιβάζει απλά ή και ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα των καταρτιζόμενων / ωφελούμενων των προγραμμάτων (τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ.2 αναλόγως το είδος του προγράμματος) προς:
 • Όλες τις αρμόδιες εποπτικές / ελεγκτικές υπηρεσίες και τους Δημόσιους οργανισμούς & φορείς που εμπλέκονται στο εκάστοτε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, προγράμματα εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και κατάρτισης που συμμετέχει ως εταίρος – φορέας υλοποίησης ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός και Ευημερία» , με αγγλική μετάφραση Culture and Prosperity Social Cooperative Enterprise, ως φορείς υλοποίησής ή ως διαχειριστικές αρχές, ή/ και στην έκδοση βεβαιώσεων / πιστοποιητικών και διαχείρισης πληρωμών.
 • Ενδεικτικά: ΕΟΠΠΕΠ, ΕΦΕΤ, Υπ. Εργασίας-ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, Υπ. Αγροτικής ανάπτυξης, Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού κα. Περιλαμβάνεται η αποστολή δικαιολογητικών/ νομιμοποιητικών εγγράφων σας σε έντυπή μορφή η/και ηλεκτρονική μέσω της εκάστοτε ψηφιακής πλατφόρμας (όπως το voucher.gov.gr κα)
 • Σε ειδικές περιπτώσεις σε Παρόχους υπηρεσιών ή/και σε τρίτα μέρη που εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, όπως φορείς πιστοποίησης και σχήματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων βάση του ISO/IEC 17024, υπεργολάβοι πληροφορικής, εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά email εκ μέρους μας, τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες υπηρεσιών ταχυδρομείου ασφαλιστικά ταμεία και φορείς κοινωνικής ασφάλισης κτλ.
 • Σε Άλλα τρίτα μέρη όταν απαιτείται από τον νόμο ή όταν οφείλουμε να προστατεύσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και την συμμόρφωση μας με τις απαιτήσεις των προγραμμάτων που υλοποιούμε. Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα τρίτα μέρη για να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική νομική διαδικασία και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία, την εταιρική φήμη της ή /και την ασφάλεια του εκπαιδευτικού οργανισμού και των εκπαιδευτών – εισηγητών του. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών στοιχείων που συλλέγονται και της επεξεργασίας τους με σκοπό την είσπραξη και εξόφληση οφειλών πελατών και τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τους κανονισμούς που αφορούν τη λογιστική και τη φορολογία καθώς και τους ειδικούς νόμους περί διατήρησης αρχείων. Ειδικότερα Διατηρούμε το δικαίωμα της αποκάλυψης οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου διαθέτουμε για εσάς:
   • κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησης / εντολής από εσάς (τον ίδιο τον πελάτη) & έγκρισης από την διοίκηση,
   • διαταγής δικαστηρίου
   • νομοτύπου ελέγχου από την ελληνική αστυνομία,
   • σύννομων ελέγχων από δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές και φορείς όπως Α.Π.Δ.Π.Χ, ΑΔΔΑΕ – ΔΟΥ, ΣΕΠΕ-ΚΕΠΕΚ, Υπηρεσίες Υπ. Παιδείας, ΕΟΠΠΕΠ, υγειονομικές υπηρεσίες.
 • Προκειμένου να σας παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες εκπαίδευσης, παρέχουμε πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων σας ή σε ορισμένες συγκεκριμένες κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας, στο ανάλογο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται: η Γραμματεία, ο/η υπεύθυνη έργου / προγράμματος, & οι εκπαιδευτές / εισηγητές του προγράμματος, το τμήμα Νομικών Υπηρεσιών αν και εφόσον χρειαστεί.
 1. Ενέργειες για την ασφάλεια και την προστασία των πληροφοριών.

Η Ασφάλεια των δεδομένων του εκπαιδευτικού οργανισμού και των πελατών μας (καταρτιζόμενων, εκπαιδευόμενων, μαθητών – σπουδαστών, ωφελούμενων) των ενδιαφερόμενων για πληροφόρηση και του προσωπικού και συνεργατών μας, αποτελεί κύριο μέλημα του φορέα και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας. Έχουμε λάβει εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ιδίως τυχόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν συλλογής.

Το σύστημα ασφάλειας πληροφοριών του εκπαιδευτικού οργανισμού περιλαμβάνει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και μεθόδων ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων, η ελεγχόμενη και η διαβαθμισμένη πρόσβαση σε αυτά, η προστασία των προσωπικών δεδομένων από κακόβουλες ενέργειες, εξωτερικές απειλές, φυσικές καταστροφές κλπ.

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που σας αφορούν θα διατηρούνται μόνον για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Αποθήκευση Δεδομένων γίνεται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων αλλά και φυσικά/ έντυπα αρχεία.

Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός και Ευημερία» , με αγγλική μετάφραση Culture and Prosperity Social Cooperative Enterprise τηρεί όλα τα αρχεία του (ψηφιακά και φυσικά) στις εγκαταστάσεις του και μόνο και δεν χρησιμοποιεί υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων που να σχετίζονται με την επεξεργασία και φύλαξή δεδομένων (πχ Servers, cloud, Αποθήκες αρχείου, θυρίδες κτλ.).

Η συμμόρφωση με την πολιτική για την Ασφάλεια Πληροφοριών και επομένως η προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών & δεδομένων στο σύνολο των δραστηριοτήτων ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός και Ευημερία» , με αγγλική μετάφραση Culture and Prosperity Social Cooperative Enterprise των δομών είναι υποχρεωτική για όλους μέλη –  εργαζομένους της εταιρείας.

 1. Χρόνος διατήρησης των πληροφοριών και χρήση αρχείου από τον φορέα:

Διατηρούμε τις πληροφορίες πλοήγησής σας για το χρονικό διάστημα ισχύος της παραμονής σας στον ιστότοπό μας. Εντούτοις είναι πιθανό να διατηρηθούν τα δεδομένα σας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που μας αποστείλετε κάποιο αίτημα ο χρόνος διατήρησης των στοιχείων που μας παρέχετε εσείς οι ίδιοι (π.χ στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας) ποικίλει ανάλογα με το χρόνο ικανοποίησης του αιτήματός σας.

8.1. Διάρκεια τήρησης δεδομένων από τον Φορέα:

Η διάρκεια τήρησης αρχείου με τα στοιχεία των ωφελουμένων, εκπαιδευομένων, εκπροσώπων συνεργατών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, του γονέα και του μαθητή ταυτίζεται κατ’ ελάχιστο με τη διάρκεια της υπηρεσίας των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και υπηρεσιών, για όσο χρόνο απαιτείται κατ’ αναλογία των επιδιωκόμενων σκοπών ως αυτοί ορίστηκαν ανωτέρω και για όσο χρόνο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία και σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.

 • Σημειώνεται ότι εφόσον ο ωφελούμενος, εκπαιδευόμενος, γονέας, μαθητής και κάθε άλλου φυσικού προσώπου που συμμετέχει στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα των δομών: Μουσικό Εργαστήρι, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Central Knowledge Transeferer HUB, Plaster Casting Workshop, καθώς και στα πλαίσια της διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων καθώς και διατηρεί συνεργασία ( Πρωτόκολλο Συνεργασίας, Ιδιωτικό Συμφωνητικό κλπ) με τον Φορέα και το φυσικό πρόσωπο εκπροσωπεί: Νομικό Πρόσωπο, Δήμο, Περιφέρεια, Φορέα Γενικής Κυβέρνησης κλπ τα προσωπικά του δεδομένα διατηρούνται (ή και προϋπάρχουν) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην έδρα του φορέα, και ειδικότερα την Εγγραφή μαθητών στο Μουσικό Εργαστήρι (συμβατική σχέση).
 • Περαιτέρω, σημειώνεται ότι αναφορικά με το οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) στο οποίο περιλαμβάνεται η εικόνα του ωφελούμενου, εκπαιδευόμενου, γονέα, μαθητή και κάθε άλλου φυσικού προσώπου από τη συμμετοχή του στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, τις δράσεις που υλοποιεί ο φορέας στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων Τοπικών, Περιφερειακών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Έργων έργων καθώς και σε πάσης φύσεως πολιτιστικών και καλλιτεχνών διοργανώσεων και συναντήσεων, αυτά διατηρούνται σε Αρχείο του φορέα που τηρείται στην έδρα του, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

8.2. Τήρηση και χρήση αρχείου από τον φορέα:

Ο Φορέας δεσμεύεται να κρατά τα δεδομένα τα οποία έχει ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύει και να τα διαγράφει εφαρμόζοντας τους κατάλληλους κανόνες ασφαλείας, να συλλέγει και διατηρεί τα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των παρόντων σκοπών, να προστατεύει δεδομένα που συλλέγει από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή δημοσιοποίηση αυτών, πλην όσων απαιτούνται για τη συμμόρφωση του Φορέα με τις εκ του νόμου ή εκ συμβάσεως εκπορευόμενες υποχρεώσεις του και γενικά να εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

 1. Πρόσβαση & Δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα

Σύμφωνα με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και την εθνική νομοθεσία σε ορισμένες δικαιοδοσίες, δικαιούστε να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε και να διορθώσετε τις ανακρίβειες σε αυτές τις πληροφορίες.

Η γραμματεία του οργανισμού μπορεί να σας ενημερώσει περαιτέρω για τα δικαιώματα σας περί: πρόσβασης και προβολής αντιρρήσεων, φορητότητας, περιορισμού επεξεργασίας, και διαγραφής του αρχείου σας. Ενδέχεται να αρνηθούμε να προχωρήσουμε τα αιτήματα που απαιτούν δυσανάλογη τεχνική προσπάθεια και είναι εξαιρετικά μη πρακτικά, ή διακινδυνεύουν την προστασία απορρήτου άλλων, ή αφορούν πρόσβαση που δεν απαιτείται άλλως από την εγχώρια & ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τα δεδομένα τα οποία καταχωρούνται / αποστέλλονται από τον Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός και Ευημερία» , με αγγλική μετάφραση Culture and Prosperity Social Cooperative Enterprise και επεξεργάζονται από τρίτα μέρη (ΟΑΕΔ, voucher, ΕΟΠΠΕΠ κτλ.) δεν αποτελούν ιδιοκτησία & ευθύνη μας και για κάθε πρόσβαση και άσκηση δικαιώματος στα δεδομένα σας, μετά την ολοκλήρωση της αίτησης σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα. Αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα για πρόσβαση στις πληροφορίες σας, ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας, επικοινωνήστε με τον Φορέα, όπου θα συμπληρώσετε σχετική γραπτή αίτηση.

9.1. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων

Καθ’ όλη την διάρκεια που ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός και Ευημερία, με αγγλική μετάφραση Culture and Prosperity Social Cooperative Enterprise τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρα 13-14 του Κανονισμού)
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 15 Κανονισμού)
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε αν δεν είναι σωστά καταχωρημένα ή θέλουν συμπλήρωση (άρθρα 16, 19 Κανονισμού)
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 Κανονισμού): Μπορείτε να ζητήσετε να μην επεξεργαστούμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ιδίως στην «κατάρτιση προφίλ» (άρθρα 21 και 22 Κανονισμού)
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα(«Δικαίωμα στη Λήθη») (άρθρο 17 Κανονισμού)
 • Δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί το ΕΣΠ (άρθρο 20 του Κανονισμού)

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται ποτέ και σε καμία περίπτωση να διαβιβαστούν σε τρίτους οι οποίοι δεν έχουν καμία σύμβαση εργασίας με την Εταιρεία και δεν συνεργάζονται με αυτήν. Όλα τα παραπάνω αιτήματα θα προωθηθούν από τη στιγμή που εμπλέκεται και τρίτο μέρος στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9.2. Τα δικαιώματά σας πάνω στις πληροφορίες σας

Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός και Ευημερία, με αγγλική μετάφραση Culture and Prosperity Social Cooperative Enterprise κατόπιν αιτήματός σας, μπορεί να επιβεβαιώσει ποιες πληροφορίες κρατάμε για εσάς και πώς αυτές υπόκεινται σε επεξεργασία. Εφόσον ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας διατηρεί προσωπικά δεδομένα για εσάς μπορείτε να ζητήσετε τις κάτωθι πληροφορίες:

 • Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας που έχει αποφασίσει πώς και γιατί θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας.
 • Τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία.
 • Εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε έννομα συμφέροντα της εταιρεία μας ή τρίτου μέρους, πληροφορίες για αυτά τα συμφέροντα.
 • Τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν, αποθηκεύτηκαν και επεξεργάστηκαν.
 • Τον αποδέκτη ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους διατέθηκαν/θα διατεθούν τα δεδομένα.
 • Αν και εφόσον μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σε μια Τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, πληροφορίες για το πώς εξασφαλίζουμε ότι αυτό γίνεται με ασφάλεια. Η Ε.Ε έχει εγκρίνει την αποστολή προσωπικών δεδομένων σε κάποιες χώρες επειδή πληρούν ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Σε άλλες περιπτώσεις, εξασφαλίζουμε πως υπάρχουν ειδικά μέτρα για να διασφαλιστούν οι πληροφορίες σας.
 • Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα σας.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας να διορθώσετε, διαγράψετε, περιορίσετε ή εναντιωθείτε σε κάποιες επεξεργασίες.
 • Πληροφορίες για το δικαίωμά σας να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
 • Τον τρόπο υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή.
 • Εάν η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νόμιμη ή συμβατική απαίτηση, καθώς και εάν είστε υποχρεωμένος να παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα και τις πιθανές συνέπειες της παράλειψης παροχής αυτών των δεδομένων.
 • Την πηγή των προσωπικών δεδομένων εφόσον αυτά δε συλλέχθηκαν απευθείας από εσάς.
 • Οποιεσδήποτε λεπτομέρειες και πληροφορίες των αυτοματοποιημένων λήψεων αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ καθώς και τη σημασία και τις αναμενόμενες συνέπειες μιας τέτοιας επεξεργασίας (αν και εφόσον πράγματι γίνεται).

Για να υποβάλετε αίτημα μέσω email, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.

9.3. Το δικαίωμά σας να παραπονεθείτε

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εκφράσετε παράπονο για τον τρόπο που επεξεργάζεται ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός και Ευημερία, με αγγλική μετάφραση Culture and Prosperity Social Cooperative Enterprise τα προσωπικά σας δεδομένα, ή για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν το παράπονό σας, έχετε το δικαίωμα να συμβουλευτείτε ή/και να υποβάλετε καταγγελία απευθείας στην ελεγκτική αρχή και στον Υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με το ΓΚΠΠΔ.

Οι λεπτομέρειες για κάθε μια από αυτές τις επαφές είναι:

 

Υπεύθυνος / Εκτελούντος την Επεξεργασία

 

(στοιχεία επικοινωνίας)

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)

(Data Protection Officer – DPO)

 

(άρθρα 37-40 ΓΚΠΔ)

Όνομα επικοινωνίας:

Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός και Ευημερία , με αγγλική μετάφραση Culture and Prosperity Social Cooperative Enterprise

Ταξιάρχης – Ιωάννης

Σαραντόπουλος

Διεύθυνση:

Διεύθυνση: Τέρμα Ξενοφώντος

Περιοχή: Κρέστενα Ν. Ηλείας // Τ.Κ.: 27055

Α.Γε.Μ.Κ.Ο. : 000032903040

Διεύθυνση: Τέρμα Ξενοφώντος

Περιοχή: Κρέστενα Ν. Ηλείας

Τ.Κ.: 27055

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

koinseppe@gmail.com

koinseppe@gmail.com

Τηλέφωνο:

26254 – 00247

26254 – 00247

Site:

https://cultureprosperity.eu/

 1. Συνοπτικά δεσμευόμαστε ότι:
 • Θα έχετε ενημέρωση και πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα όποτε το ζητήσετε.
 • Δεν θα γίνεται επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των σκοπών για τους οποίους έχουμε με τη συναίνεσή σας.
 • Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων με μία απλή αίτηση / αίτημα.
 • Μπορείτε να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένη μορφή και τα στείλετε όπου εσείς θέλετε.
 • Δεν θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας με τρόπους που δεν σας έχουμε ήδη γνωστοποιήσει και έχουμε την συναίνεσή σας (εμπορική προώθηση, κατάρτιση προφίλ, αυτοματοποιημένες ενέργειες). Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή.
 • Τα δεδομένα σας τα διαχειριζόμαστε με πλήρη διαφάνεια, νομιμότητα και αντικειμενικότητα. Δεν τα παρέχουμε ούτε τα πουλάμε σε κανένα.
 • Τα δεδομένα σας που διαθέτουμε είναι μόνο όσα πραγματικά χρειαζόμαστε για την παροχή /πώληση του προϊόντος /υπηρεσίας που έχουμε συμφωνήσει.
 • Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ασφαλή και προστατευμένα. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία μας μόνο με έμπιστους εταίρους.
 • Σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή και τα προσωπικά σας δεδομένα και προσπαθούμε πάντα να ικανοποιούμε τα αιτήματά σας στο μέτρο του εφικτού, σε συμφωνία με το Νόμο και τις τρέχουσες υποχρεώσεις μας.

 

Την παρούσα Πολιτική μπορείτε να βρείτε στην υποδοχή του Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός και Ευημερία» , με αγγλική μετάφραση Culture and Prosperity Social Cooperative Enterprise και στον ιστότοπό του. Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται και για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να ελέγχετε ανά διαστήματα και κυρίως πριν την αίτηση σας, ώστε να διασφαλίζετε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial