Ε.Ν.Α. Ηλείας

Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την Ένωση Νέων Αγροτών Νομού Ηλείας

Το πρωτόκολλο συνεργασίας εδράζεται στην κάλυψη των αναγκών της Ένωσης Νέων Αγροτών Νομού Ηλείας. Με αφετηρία την ευαισθητοποίηση των συμβαλλομένων για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων των Μελών της Ένωσης Νέων Αγροτών Νομού Ηλείας έχει προβλεφτεί, η υποστήριξη και η οργάνωση για την υλοποίηση ενός πλαισίου δράσεων σε διοικητικό, επιχειρησιακό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο