Αξίες

Οι αξίες μας βασίζονται στην καθημερινή προσπάθεια, για τη θεμελίωση των σχέσεων μεταξύ των μελών και τη διατήρηση των ισορροπιών, εφαρμόζοντας και τηρώντας το δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή: ένα μέλος – μια ψήφος, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε μέλους.

  Αξιολογούμαστε συνεχώς υπό ένα αυστηρό σύστημα κριτηρίων που έχουμε θέσει και συναποδεχθεί όλα τα μέλη, βάση των επαγγελματικών ιδιοτήτων μας, ως προς την αποτελεσματικότητα των επί μέρους δράσεών μας. Επιπλέον επιδιώκουμε τη μεταξύ μας αλληλοϋποστήριξη τόσο ηθικά όσο και επαγγελματικά για την επίτευξη των αναγκών της συλλογικότητας.

   Η διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, προκύπτει από την οργανωτική δομή του συνεταιρισμού και τη θέληση για τη συνεχόμενη εξέλιξη. Θεωρούμε πως με αυτόν το βηματισμό επιτυγχάνουμε την αποτελεσματικότητα στις συνεργασίες μας.